Haljastuse inventeerimine Tallinn & lähivallad

436.762,299.70

Haljastuse inventuur / Dendroloogiline hindamine

Tallinnas, Viimsi-, Harku- ja Rae vallas ning teistes omavalitsustes kehtivate  määruste kohane haljastuse inventeerimine. Haljastuse inventeerimine on kohustuslik läbi viia enne kavandavat ehitustegevust maa-alal, millel kasvavad puit- ja rohttaimed.

Kirjeldus

Teenus on sobiv ehituskrundil või muul kinnistul ehitusega (rajatistega) seonduvate toimingute kooskõlastamiseks ametkondades.

Puittaimede inventeerimise eesmärgiks ehituskrundil on määratleda olenevalt kõrghaljastuse väärtusest täpselt hoonete ja/või rajatiste paiknemine krundil selliselt, et säiliks väärtuslik kõrghaljastus ning arvestatakse väärtuslike puude ja põõsaste võra ning juurestiku ulatusega.

 

Tööde käigus viiakse läbi alljärgnevad toimingud:

Välitööd 

 • Inventeeritakse dendroloogilised objektid ning kantakse mõõdud välitööde toimikusse.
 • Tuvastatakse hooldus- või kujunduslõikust vajavad taimed.
 • Kaardistatakse ohtlikud või raiet vajavad puud.
 • Tuvastatakse loodusliku kooslust ohustavad võõrliigid.
 • Määratakse hinnatavatele objektidele väärtusklass (I-V klass).

Vormistustööd

 • Vormistatakse seletuskiri.
 • Antakse soovitusi olemasoleva haljastuse majandamiseks.
 • Näidatakse ära liikide taluvus keskkonnamuutustele.
 • Kirjeldatakse kinnistul oleva haljastuse üldseisu.
 • Koostatakse tulemuste kokkuvõte.
 • Moodustatakse inventeeritud objektide koondtabel
 • Vormistatakse joonised.

Kliendile antakse üle 

 • Koonddokument (.pdf)
 • Määruste järgsed dokumendifailid ametkondadele esitamiseks (.xlsx)
 • Koostatud joonised ja skeemid (.pdf, .dwg)
 • Kõik dokumendid esitatakse digiallkirjastatud kaustas.

* Antud teenus eeldab topo-geodeetilise alusplaani olemasolu.

**Teenus EI SISALDA rohttaimede uuringut ega looduskaitseliste väärtuste kajastamist.

Vastava vajaduse määrab hindaja tuginedes määruses toodud nõuetele

 

Lisainfo

Puude ja põõsaste kogus

1-20, 21-50, 51-100, 101-150, 151-200, 201-300, 301-400, 401-500, 501-600, 601-700, 701-800