Rohttaimede uuring / Looduskaitseliste väärtuste seire. Küsi pakkumist aveli@grune.ee

Võta ühendust aveli@grune.ee 24 tundi

Rohttaimede uuring / Looduskaitseliste väärtuste seire

Uuringu läbi viimise aeg: alates 15. 04.  kuni 15. 09

NB! Ennem tellimist palume tutvuda all pool oleva teenuse kirjeldusega!!

Tallinnas  kehtivate  määruste kohane täiendav uuring haljastuse inventeerimise juurde.  Haljastuse inventeerimisega koos tuleb läbi viia kõikidel kinnistutel, mis ei ole koduhoov või niidetav muruala- täiendav rohttaimede uuring / looduskaitseliste väärtuste seire. Vastavalt määrusele viiakse seiret läbi  valdavalt 2x  vegetatsiooniperioodi jooksul.  Seire läbi viimise vajadus või vajaduse puudumine kinnitatakse erialaspetsialisti poolt haljastuse inventeerimise käigus (vt. teenus haljastuse inventuur) vastava aktiga.

Antud teenus eeldab varasemat haljastuse inventeerimise aruande olemasolu või vastava teenuse tellimist.

Uuringu intensiivsuse ja seirete toimumise täpse ajakava määrab erialaspetsialist ja seetõttu on uuringute läbi viimise tähtaeg lahtine ning on vajaduspõhine.

Antud uuringu läbi viimise ajalise mahukuse (uuringu käigus tuleb kinnitada enam kui 300 kaitsealuse liigi või koosluse olemasolu / puudumine) ja  määruses seatud ajakava piirangute tõttu on tööde broneeringuajad piiratud. Soovitame antud teenuse broneerida esimesel võimalusel peale haljastuse hindamises toodud uuringute vajadust kinnitava akti kätte saamist.  Kalendris vastava broneeringuaja puudumisel palume ühendust võtta meie müügiosakonnaga e-postil aveli@grune.ee

Kauba müüja on : Keskkonnabüroo Grün-EVendor Profile: View My Profile
Contact Vendor: Login or Register to Contact Vendor

Specs

Category: Tags: ,

Kirjeldus

Looduskaitselised väärtused on määruses defineeritud kui „kaitstavad ja ohustatud liigid ning kooslused“. Siinkohal peetakse silmas kaitstavaid ja ohustatud taimeliike ning taimekooslusi, mitte looma- ega seeneliike. Taimeliikidena tuleb käsitleda sõnajalgtaimi, katte- ja paljasseemnetaimi, samblikke ja sammaltaimi. Kui inventeerija leiab alalt kaitstavaid või ohustatud seene- või loomaliike, kelle elupaik on inventeeritaval alal või kelle elupaik hõlmab osaliselt inventeeritavat ala, siis võib ka neid liike seletuskirjas ja joonisel kajastada.

Seireobjektid

Kaitstavad taimeliigid on leitavad kahest Keskkonnaministri määrusest. I ja II kaitsekategooria liigid on loetletud keskkonnaministri 20.05.2004. a määruses nr 195 ning III kaitsekategooria liigid on loetletud keskkonnaministri 19.05.2004. a määruses nr 51. Tähelepanu keskmes on  Keskkonnaregistrisse kantud kaitstavate taimeliikide nimekiri, kelle kasvukohad asuvad teadaolevalt Tallinnas.

Ohustatud taimeliigid on punase nimestiku liigid, mis kuuluvad ohustatuse kategooriatesse ohulähedane (NT), ohualdis (VU), väljasuremisohus (EN) ja kriitilises seisundis (CR), kuid nad ei pruugi tingimata olla looduskaitse all. Liikide ohustatust hinnatakse regulaarselt korra kümnendi jooksul rahvusvaheliste punase nimestiku kriteeriumite ja metoodika alusel.

Koosluste all on mõeldud kaitstavaid ja ohustatud kooslusi. Kaitstavate koosluste all tuleb silmas pidada kasvukohatüüpe, mis vastavad loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpidele. Ohustatud koosluste all tuleb silmas pidada muid looduslikke kasvukohatüüpe, mis on Põhja-Eestis ja/või Tallinnas haruldased ning samuti linnaökosüsteemile omaseid kultuur- ja ruderaaltaimkonna kooslusi, mis võivad märkimisväärselt toetada liigirikkust ning on seepärast kõrge loodusväärtusega. Mõned jäätmaakooslused võivad olla väga kõrge looduskaitselise väärtusega olles elupaigaks kaitsealustele taime- ja loomaliikidele.

Töö tulemus

  • Seletuskiri inventeeritava ala taimkatte ja kasvukohtade kirjeldusega
  • Uuringuakt mis kirjeldab, kas alal esineb kaitsealuseid ja ohustatud kooslusi või kaitsealuste ja ohustatud taimeliikide kasvukohti;
  • Kaitsealuste taimede või koosluste kaardistamise tulemusena saadav joonis (.pdf, .dwg)

Uuring ei sisalda seire tulemustele järgnevate protseduuride läbi viimist (ümberistutuse kavade koostamine, esindamine ametkondades, kompenseerimismehhanismide analüüs vms.). Vastavad teenused leiate meie poolt pakutavate konsultatsiooniteenuste sektorist.

Arvustused

Tooteülevaateid veel ei ole.

Arvustust saavad kirjutada ainult need sisseloginud kasutajad, kes on antud toote ostnud.