kautajatingimused & privaatsuspoliitika

1 Potaali kasutajatingimused
2 Veebipoe müügitingimused
3 Veebipoe privaatsuspoliitika
4 Toodete müügi- ja teenusteleping
5 Portaali privaatsuspoliitika
6 Veebiküpsised
7 KKK
Potaali kasutajatingimused

Portaali kasutajatingimused

Keskkonnabüroo Grün-E osaühing kodulehe / veebiportaali https://grune.ee kasutamise eeskiri ja tingimused

 

Teenuse osutamise eeskiri ja tingimused

TERE TULEMAST FIRMA KESKKONNABÜROO GRÜN-E OSAÜHING (EDASPIDI KESKKONNABÜROO GRÜN-E) KODULEHELE!

PALUN TUTVUGE TÄHELEPANELIKULT ALLPOOL OLEVATE TINGIMUSTEGA, ENNE KUI HAKKATE INTERNETI KODULEHTE (EDASPIDI KODULEHT) KASUTAMA. SEDA KODULEHTE VÕIB KASUTADA ÜKSNES TEABE SAAMISE EESMÄRGIL. KINNITADES OMA NÕUSOLEKUT NING KASUTADES KODULEHTE VÕI LAADIDES SELLELT ALLA MATERJALE, KOHUSTUTE JÄRGIMA SELLES ETTE NÄHTUD TINGIMUSI (EDASPIDI KASUTUSTINGIMUSED). JUHUL KUI TE EI NÕUSTU NENDE EESKIRJADEGA, ÄRGE KINNITAGE OMA NÕUSOLEKUT NING ÄRGE KASUTAGE EGA LAADIGE KODULEHELT ALLA MISTAHES MATERJALE.

 

Litsents

Kokkuleppe tingimuste kohaselt esitab KESKKONNABÜROO GRÜN-E teile mitteüleantava mittetingimusliku litsentsi käesolevale kodulehele ning selles sisalduvatele materjalidele piiratud juurdepääsuks, kasutamiseks ja esitamiseks. Te nõustute mitte sekkuma kodulehe töösse. KESKKONNABÜROO GRÜN-E lubab teil vaadata ja alla laadida kodulehel sisalduvat infot (edaspidi materjalid) üksnes isiklikuks kasutamiseks ning mitteärilistel eesmärkidel. See litsents ei näe ette õiguste üleandmist materjalidele ja nende koopiatele ning sisaldab alljärgnevaid piiranguid:

1) te ei tohi eemaldada kodulehelt alla laaditud materjalides või materjalide koopiates sisalduvaid teavitusi autoriõigustest ega muid teavitusi omandiõigustest;

2) te ei tohi mingil moel teha materjalidesse muudatusi, taasesitada või demonstreerida avalikult materjale, levitada või mingil muul moel edastada materjale mis tahes avalikel või ärilistel eesmärkidel v.a. Tellimiskeskusest soetatud teenuste puhul;

3) te ei tohi materjale üle anda teistele isikutele, kui te pole neid isikuid teavitanud tingimustest ning saanud neilt kinnitust selle kohta, et nad nõustuvad täitma määratud tingimusi.

Kodulehe kasutamise tingimused

Teil on kohustus täita kõiki kodulehel avaldatavaid täiendavaid piiranguid, mille sisu võib aeg-ajalt uueneda.

Käesolev koduleht, kaasa arvatud kõik selle materjalid, on kaitstud autoriõigustega ning autoriõigusi puudutavate rahvusvaheliste kokkulepetega. Kasutades seda kodulehte, kohustute täitma kõiki rahvusvahelisi autoriõiguste kaitset puudutavaid seadusi ning mitte lubama nimetatud materjalide sanktsioneerimata kopeerimist. Välja arvatud eraldi kokkulepitud juhtudel, ei võimalda KESKKONNABÜROO GRÜN-E teile mingeid otseseid või kaudseid õigusi mistahes disainilahendustele, kaubamärkidele, autoriõigustele, vastavalt ärisaladust puudutavale seadusandlusele.

Kasutajakonto

Selleks et saaksite juurdepääsu kodulehe piiratud juurdepääsuga osadele, võidakse teilt nõuda kasutajakonto loomist. Sel juhul tuleb teil registreeruda, esitades meile täieliku info lisatud registreerimisvormi kohaselt. Lisaks sellele peate valima endale salasõna. Te kannate täielikku vastutust oma kasutajakonto ja salasõna konfidentsiaalsuse eest. Kategooriliselt on keelatud võimaldada kolmandatele isikutele juurdepääs kodulehele (anda neile edasi salasõna ja kasutajatunnus) ning nende poolt kodulehe teenuste kasutamine ärilistel eesmärkidel. Kui kasutaja rikub selle kokkuleppega ette nähtud eeskirju, on administratsioonil õigus ajutiselt peatada või määramata ajaks blokeerida kasutaja juurdepääs kodulehele või tema osutatavatele üksikutele teenustele. Kokkuleppe sätete korduva või jämeda rikkumise korral on KESKKONNABÜROO GRÜN-EL õigus eemaldada kasutajakonto. Lisaks sellele kannate täielikku vastutust kogu tegevuse eest, mida tehakse selle kasutajakonto nimel. Olete kohustatud viivitamatult teavitama KESKKONNABÜROO GRÜN-ED teie kasutajakonto mistahes sanktsioneerimata kasutamisest või muust turvalisuse rikkumisest. KESKKONNABÜROO GRÜN-E ei kanna vastutust kahju tekkimise eest, mida võite kanda seoses teie kasutajakonto või salasõna sanktsioneerimata kasutamisega.

Kasutaja garantii

Tagate, et hakkate kasutama kodulehe teenuseid selle kokkuleppe järgi, sh käesoleva kokkuleppe kõigi eeskirjade ja sätete kohaselt ning kohustute järgima kõiki olemasolevaid ja tulevasi kodulehe kasutamise eeskirju ning kodulehe poliitikat.

Kohustute kodulehte mitte kasutama:

(a) spämmi või sanktsioneerimata sõnumite saatmiseks;

(b) KESKKONNABÜROO GRÜN-E või muude poolte nimel tegevuste sooritamiseks;

(c) pealkirjade võltsimiseks või identifitseerimisinfoga muude manipulatsioonide tegemiseks eesmärgiga varjata kodulehe kaudu edastatava sisu õiget allikat;

(d) väärkujutluse loomiseks teie sidemete kohta füüsilise isiku või organisatsiooniga;

(e) tegevuste sooritamiseks, mis võivad avaldada negatiivset mõju teiste kasutajate võimalusele kodulehte kasutada;

(f) tegevuse sooritamiseks, mis rikub rakendatavat seadusandlust;

(g) mistahes materjalide paigutamiseks või edastamiseks, mis rikuvad teiste kasutajate õigusi, aga ka ebaseaduslike, solvavate, laimavate ja muude ebasündsate materjalide paigutamiseks või reklaamimiseks või selliste materjalide avaldamiseks, mis suruvad peale mingit toodangut või teenust;

(h) teiste kasutajate isikuandmete omandamiseks ja säilitamiseks, kui nendelt kasutajatelt pole saadud vastavat luba;

või

(i) mingite isikute mõjutamiseks punktis (h) mainitud lubade saamiseks.

Ülaltoodud tingimustest mittekinnipidamisel katkeb teil kodulehe kasutamise õigus, KESKKONNABÜROO GRÜN-E aga ei kanna teie ees mingit käesolevast kokkuleppest tulenevat vastutust ning jätab endale kõik õigused, mis tulenevad teie antud tingimustest kinnipidamisest. Nimetatud kasutustingimuste rikkumise korral olete kohustatud hüvitama firmale KESKKONNABÜROO GRÜN-E ja temaga seotud isikutele teie tegevusest põhjustatud kahju.

Muudatused

Firma KESKKONNABÜROO GRÜN-E jätab endale õiguse teha kokkuleppesse muudatusi ja parandusi, aga ka täiendada või eemaldada täielikult või osaliselt käesoleva kokkuleppe mistahes osi. Teiepoolne kodulehe edasine kasutamine pärast teavitamist kokkuleppesse muudatuste tegemisest tähendab teie nõustumist muudatustega. KESKKONNABÜROO GRÜN-E võib igal ajal ilma ette teatamata tühistada, muuta või parandada mistahes vigu või vajakajäämisi kodulehel, samuti teha muid muudatusi kodulehe materjalidesse ning kodulehele paigutatud informatsiooni toodangu, kavade, teenuste või hindade (kui selline info on olemas) kohta, aga ka peatada või lõpetada kodulehe mõningate osade töö, kaasa arvatud juurdepääs kodulehe teatud funktsioonidele. KESKKONNABÜROO GRÜN-E võib ka piirata mõningate funktsioonide või teenuste kasutamist või teie juurdepääsu mõningatele kodulehe osadele või kodulehele tervikuna ilma ette teatamata ning omapoolse vastutuseta. KESKKONNABÜROO GRÜN-E võib igal ajal lõpetada mistahes varem võimaldatud autoriseerimise, õiguste või litsentside kehtivuse. Pärast seda olete kohustatud viivitamatult eemaldama kõik varem saadud materjalid.

Informatsiooni esitamine firmale KESKKONNABÜROO GRÜN-E

Teie personaalsete andmete esitamine võimaldab teile mitmeid eeliseid. Teie personaalse kasutajakonto või muude registreerimisandmete kasutamine lihtsustab:

 •  teie ostude registreerimist selleks, et saaksite kasutada kõiki eeliseid, mida seejuures võimaldatakse;
 •  päringute esitamist teid huvitavate toodete kohta;
 •  personaalsete sõnumite saamist spetsiaalsete pakkumiste ja kutsete kohta;
 •  KESKKONNABÜROO GRÜN-E tagavaraosade ja aksessuaaride saamise protseduuri online-režiimis,
 •  informatsiooni saamist nende reklaamikampaaniate ja spetsiaalsete aktsioonide kohta, kuhu olite end kirja pannud.

Ülaltoodu võimaldab meil korraldada statistilisi ja turu-uuringuid, mis aitab välja töötada täiuslikumaid tooteid, parandada meie kodulehtede tööd ning õppida paremini tundma meie tarbijaid. Võite ise valida meile informatsiooni esitamise vormi online-režiimis – näiteks registreerimisvormi täitmise eesmärgiga saada ühingu My Pages liikmeks või teenuse tellimise või paigaldamise kaudu, konkurssidest, üritustest osavõtu, veebipoest kaupade ostmise, spetsiaalsetest üritustest osavõtu või uudiskirja tellimise kaudu. Tuleb arvestada, et teie personaalsed andmed on hoiul KESKKONNABÜROO GRÜN-E keskandmebaasis ning neid võib üle anda teie elukohajärgsest riigist teises riigis asuvasse KESKKONNABÜROO GRÜN-E allüksusesse, kust võidakse teiega ühendust võtta kas meie toodanguga või muude eripakkumistega seoses. Kui te ei soovi saada infot spetsiaalsete ürituste kohta, võite meid sellest teavitada, andmata selleks luba registreerimisvormi täitmisel. Informatsiooni töötlevad KESKKONNABÜROO GRÜN-E hoolikalt valitud allüksused ning välja arvatud ülalnimetatud juhtudel, ei esitata seda infot kolmandatele isikutele ilma teie nõusolekuta. Kui soovite loobuda personaalsete pakkumiste või informatsiooni listist, siis palun teavitage meid sellest, kasutades selleks keeldumise vormi e-kirjas või teie kasutajakonto leheküljel. Kui soovite, et eemaldaksime teid puudutavad andmed, teavitage meid sellest oma kasutajakonto deaktiveerimise kaudu. Palun võtke arvesse järgmist asjaolu: kui te ei loo kasutajakontot või ei soovi saada uudiskirja, siis kasutame teie personaalset infot veebipoest tehtavate tellimuste või avalduste puhul teie teenuste esitamise kohta üksnes vastavate kohustuste täitmiseks.

Teie esitatav informatsioon

Mistahes isikuandmed, mis te esitate firmale KESKKONNABÜROO GRÜN-E käesoleva kodulehe kaudu, on kaitstud rakendatavate õigusaktidega, kuid te ei tohi esitada firmale KESKKONNABÜROO GRÜN-E kodulehe kaudu konfidentsiaalset või ametialast informatsiooni. Te nõustute sellega, et mistahes informatsiooni või materjale, mida teie ise esitate või teie nimel tegutsevad isikud esitavad firmale KESKKONNABÜROO GRÜN-E, ei loeta konfidentsiaalseks või ametialaseks informatsiooniks. Esitades firmale KESKKONNABÜROO GRÜN-E sellise informatsiooni või materjale, loovutate KESKKONNABÜROO GRÜN-ELE kõik õigused intellektuaalsele omandile selle informatsiooni või nende materjalide suhtes ning KESKKONNABÜROO GRÜN-E võib vabalt kasutada, taasesitada, demonstreerida, avalikult esitada, anda üle, levitada, muuta, loovutada ning esitada litsentse käesoleva informatsiooni ja materjalide kasutamiseks. Te nõustute sellega, et firma KESKKONNABÜROO GRÜN-E võib vabalt kasutada mistahes ideid, kontseptsioone või oskusteavet, mis kas teie või teie nimel tegutsevad isikud esitasite firmale KESKKONNABÜROO GRÜN-E. Veelgi enam, te garanteerite, et ei hakka esitama KESKKONNABÜROO GRÜN-ELE mistahes informatsiooni või materjale, millel on rakendatavate õigusaktide järgi diskrediteeriv, ähvardav, ebasünnis, solvav või ebaseaduslik iseloom või kui nimetatud informatsioon või materjalid sisaldavad ametialast informatsiooni, mis on muude isikute omand. KESKKONNABÜROO GRÜN-E jätab endale õiguse eemaldada kodulehelt mistahes teie esitatud informatsiooni.

 

Turvalisus

Teil on keelatud:

(a) kasutada seadmeid või tarkvara, mis võivad kahjustada käesoleva kodulehe tööd;

või

(b) teha midagi sellist, mille tulemusena kodulehe struktuurile langeb ebaproportsionaalselt suur või põhjendamatu koormus (näiteks massiline reklaami sisaldavate kirjade saatmine – „spämm“);

või

(c) sekkuda kodulehe tarkvarasse või kodulehe funktsionaalsetesse elementidesse, sealhulgas kodulehele arvutiviiruseid, pahavara („troojalasi“, „viitsütikuga pomme“ jmt) sisaldavate materjalide paigaldamine, mis võivad tekitada kahju kodulehe tarkvarastruktuurile või mõjutada kodulehe tööd.

(d) anda kolmandatele isikutele üle juurdepääs kodulehele (kasutajatunnus/salasõna) ning kasutada ärilistel eesmärkidel kodulehe teenuseid või kodulehel sisalduvaid materjale.

 

 

Kodulehe välislingid

Kõik viited kodulehele peavad olema KESKKONNABÜROO GRÜN-E poolt kirjalikult heaks kiidetud, kuid KESKKONNABÜROO GRÜN-E lubab linkide paigutuse, milles:

 1. viide esitatakse kirjalikus vormis, mis sisaldab üksnes nime KESKKONNABÜROO GRÜN-E ning ei sisalda firma KESKKONNABÜROO GRÜN-E või tema poolt välja antavate litsentside omanike kaubamärke;
 2. link osutab üksnes kodulehele https://grune.ee, kuid mitte kodulehe sisemistele lehekülgedele;
 3. kui kasutaja on lingi kaudu sisenenud, avaneb lehekülg täisekraanil tööks sobivas veebilehitseja aknas, mitte aga raamis selle kodulehe sees, milles link antakse;
 4. lingi väliskuju, paigutus ja muud parameetrid ei tohi jätta väärkujutlust, et organisatsioon, selle tegevus või toodang on seotud KESKKONNABÜROO GRÜN-EGA või KESKKONNABÜROO GRÜN-E on sponsor ning nad ei või tekitada kahju firma KESKKONNABÜROO GRÜN-E või temaga seotud isikute kaubamärkide või nimetuste mainele.

KESKKONNABÜROO GRÜN-E jätab endale õiguse oma äranägemise järgi keelata linkide paigutamise.

Kaudsete garantiide erandid

Vaatamata sellele et kodulehel kuvatav info on kontrollitud, ei kanna KESKKONNABÜROO GRÜN-E mingit vastutust selle info eest. Materjalid võivad sisaldada ebatäpsusi või trükivigu. KESKKONNABÜROO GRÜN-E ei garanteeri kodulehel avaldatavate materjalide täpsust ja täielikkust või mistahes soovituste, kokkuvõtete, väidete või muu info paikapidavust. Tunnistate, et arvestate sellega, et kodulehel olevad kokkuvõtted, soovitused, väited, märkmed või informatsioon võib olla ebatäpne. kodulehe kogu sisu on esitatud põhimõttel „nagu on“ ning „see, mis on olemas“. KESKKONNABÜROO GRÜN-E keeldub mistahes otseste või kaudsete kinnituste ja garantiide esitamisest kauba müügikõlblikkuse kohta, kauba kõlblikkuse kohta mingisuguste eesmärkide saavutamiseks, omandiõiguse mitterikkumise tagamisest või garantiidest käesoleva kodulehe või selle sisu funktsioneerimise suhtes. Keskkonnabüroo Grün-E ei taga kodulehe turvalisust ning ei esita kinnitusi käesoleva kodulehe turvalisuse kohta. Tunnistate, et mistahes teie saadetavat informatsiooni on võimalik hõivata. KESKKONNABÜROO GRÜN-E ei garanteeri, et koduleht, seda teenindavad serverid või KESKKONNABÜROO GRÜN-E poolt saadetavad elektroonilised sõnumid ei ole nakatatud arvutiviirustega. Kõik sellised väited, garantiid ja tingimused on välistatud sellisel määral, nagu see on lubatud seadusega.

Vastutuse piiritlemine

KESKKONNABÜROO GRÜN-E EI KANNA MINGITEL TINGIMUSTEL VASTUTUST MISTAHES OTSESE, KAUDSE, KÕRVAL-, FAKTILISE VÕI JUHUSLIKU KAHJU VÕI TRAHVIDEST TINGITUD KAHJU EEST (KAASA ARVATUD KAHJU EEST, MIS ON TEKITATUD SEOSES ETTEVÕTTE PANKROTI, LEPINGU SÕLMIMATA JÄTMISEST TINGITUD TULU MITTESAAMISEGA; ANDMETE VÕI INFORMATSIOONI KAOTUSEGA VÕI VAHEAJAGA TOOTMISTEGEVUSES), MIS ON TEKKINUD KÄESOLEVA KODULEHE VÕI SELLE SISU KASUTAMISE VÕI KASUTAMISE VÕIMATUSEGA VÕI KÄESOLEVA KOKKULEPPEGA ISEGI SEL JUHUL, KUI KESKKONNABÜROO GRÜN-E OLI TEADLIK SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST. LISAKS KÄESOLEVAS KOKKULEPPES TOODUD TINGUMUSTELE EI KANNA KESKKONNABÜROO GRÜN-E MITTE MINGIL TINGIMUSEL VASTUTUST MISTAHES VIGADE, EBATÄPSUSTE VÕI MUUDE PUUDUSTE EEST, EGA KODULEHEKÜLJEL OLEVA MISTAHES INFORMATSIOONI MITTEÕIGEAEGSUSE VÕI EBAÕIGSUSE EEST.

 

Väljaspool Eestit viibivate kasutajate juurdepääs

KESKKONNABÜROO GRÜN-E ei garanteeri, et käesoleva kodulehe materjalid on kasutamiskõlblikud ja väljaspool Eestit kasutamiseks kättesaadavad ning neile on võimalik juurdepääs neist riikidest, kus nende materjalide sisu on kas ebaseaduslik või keelatud. Kui tulete käesolevale kodulehele väljaspool Eestit viibides, kannate vastutust kohaliku seadusandluse sätetest kinnipidamise eest.

Rakendatav seadusandlus

Teiepoolne käesoleva kodulehe kasutamine ning kasutustingimused on reguleeritud Eesti Vabariigi seadustega, arvestamata seejuures kollisiooniõiguse sätteid.

* Grün-E – GRÜN-E on registreeritud kaubamärk. 

 

Veebipoe müügitingimused

Veebipoe müügitingimused

VEEBIPOE MÜÜGITINGIMUSED

Veebipoe  (edaspidi Veebipood) omanik on Keskkonnabüroo Grün-E osaühing (registrikood 14982076), asukohaga Kreegipuu pst 5, Maardu, 74117, Eesti Vabariik.

Keskkonnabüroo Grün-E osaühing on isikuandmete vastutav töötleja, Keskkonnabüroo Grün-E osaühing edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel.

Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest. Kõik veebipoes müüdavate kaupade hinnad on eurodes.

Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.

Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

Tellimuse vormistamine

Kauba või teenuse tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda turvaliselt läbi järgnevate makseviiside:

 • Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay

NB! Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

Veebipoe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Kohaletoimetamine

Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Eesti Vabariik

Kauba kättesaamiseks on ostjal järgnevad valikud:

Omniva Pakiautomaat (MC)
SmartPOST Pakiautomaat (MC)
DPD Pakiautomaat (MC)
Omniva kuller (MC)
Tulla kaubale ise järgi teenusepakkuja poolt näidatud müügiaadressil
Allalaadidtavate e. virtuaalsete toodete puhul edatatakse virtuaalne kaup allalaadimiseks eraldatud veebilingil tellimuse õnnestumist kinnitavas e-kirjas.

Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.

Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 10 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest. Väljaspool Eestit kaupasid kohale ei toimetata.

Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.

Taganemisõigus

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, mille vormi leiab siit:  link taganemisavaldusele ning saata see e-posti aadressile tellimiskeskus@grune.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

Veebipoe kaudu tellitud Teenusest taganemiseks tuleb saata vabasõnaline loobumiskiri e-postile tellimiskeskus@grune.ee minimaalselt 2 tööpäeva enne Teenuse tellimisel valitud kuupäeva, misjärel tühistatakse vastav teenus ning Teenuse maksumus tagastatakse 100% ulatuses. Kui Teenuse tellimine tühistatakse ajavahemikul 2 tööpäeva, kuni tellimuses toodud kuupäev, kuulub tagastamisele 75% teenuse maksumusest. Kui Teenuse osutamisest taganemise kuupäev on hilisem kui tellimises märgitud kuupäev, ei kohustu Teenusepakkuja tasutud maksumust tagastama. Veebipoes toodud Teenuste kirjeldusele vastava teenuse osutamise puhul ei kehti taganemise õigus.

Virtuaalselt allalaaditavate toodete ja teenuste puhul ei kehti taganemise õigus.

Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv toode ei vasta tellitule (nt vale või defektiga toode).

Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Kui ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

Pretensiooni esitamise õigus

Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.

Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile tellimiskeskus@grune.ee või helistada telefonil: +372 5681 99 55 .

Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile tellimiskeskus@grune.ee või helistada telefonil: +372 5681 99 55

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

Veebipoe privaatsuspoliitika

Veebipoe privaatsuspoliitika

Veebipoe privaatsuspoliitika

Keskkonnabüroo Grün-E osaühing on isikuandmete vastutav töötleja, Keskkonnabüroo Grün-E osaühing edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

 1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Keskkonnabüroo Grün-E osaühing aadressiga Kreegipuu pst. 5, Maardu, 74117, eesti Vabariik (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

 1. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

 1. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Sünnikuupäev;

3.1.3. Telefoninumber;

3.1.4. E-posti aadress;

3.1.5. Kohaletoimetamise aadress;

3.1.6. Arvelduskonto number;

3.1.7. Maksekaardi detailid;

 

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

 1. a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
 2. b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
 3. c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
 4. f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – Toote või teenuse iseloomust tulenev garantiiaeg või pakutava teenuse kehvtivusaeg, kuid mitte rohkem kui 60 kalendrikuud.

3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – Toote või teenuse iseloomust tulenev garantiiaeg või pakutava teenuse kehvtivusaeg, kuid mitte rohkem kui 60 kalendrikuud.

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – Toote või teenuse iseloomust tulenev garantiiaeg või pakutava teenuse kehvtivusaeg, kuid mitte rohkem kui 60 kalendrikuud.

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – Toote või teenuse iseloomust tulenev garantiiaeg või pakutava teenuse kehvtivusaeg, kuid mitte rohkem kui 60 kalendrikuud.

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 5 aastat.

 1. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil tellimiskeskus@grune.ee

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

 1. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe https://grune.ee kaudu .

Toodete müügi- ja teenusteleping

Toodete ostu-müügi ja teenusleping ja ning taganemisõigused

Tere tulemast veebilehele Grün-E Tellimiskeskus (edaspidi teenus), mis on Keskkonnabüroo Grün-E osaühing (edaspidi teenusepakkuja) ametlik kodulehekülg. Käesolev teenuse osutamise leping (edaspidi leping) reguleerib Keskkonnabüroo Grün-E platvormi kasutamise tingimusi ning lepingu osapoolteks olete Teie (kasutaja) ja Keskkonnabüroo Grün-E osaühing, asukohaga Kreegipuu pst. 5, 74117, Maardu, Eesti (edaspidi ühiselt osapooled).

Teenusele registreerimisel või teenuse kasutamisel nõustub kasutaja lepingu tingimustega, olles neid lugenud ja täielikult mõistnud. Teenusele registreerimisel või teenuse kasutamisel nõustub kasutaja lepingus osalema ning nõustub seega lepingu tingimuste ja privaatsuspoliisiga, sõltumata teenusele registreerimise või teenuse kasutamise vormist. Lepingus osalemisega kinnitab kasutaja, et omab piisavat õigusvõimet lepingus osalemiseks. Kasutaja kasutab teenust ainult seaduslikel eesmärkidel, mis on vastavuses lepingus ja Keskkonnabüroo Grün-E veebilehel https://grune.ee (edaspidi veebilehekülg) esitatud juhistes sätestatuga.

Teenuse kasutamine

Teenusepakkuja haldab ja hooldab veebileheküljel kättesaadavat veebipõhist platvormi, mis võimaldab kasutajal üles laadida oma tooteid ja teenuseid keskkonnaprojektide jaoks. Keskkonnabüroo Grün-E haldab müüjapõhist veebiplatvormi, mis koosneb kolmanda osapoole tootjatest (tarnijad), kes on võimelised läbi viima teenuseid või pakkuma tooteid Keskkonnabüroo Grün-E nimel, et pakkuda klientidele suuremat tõhusust ning parimat hinda ja kvaliteeti. Kui klient laeb üles enda dokumentatsiooni või esitab tellimuse, koostab Keskkonnabüroo Grün-E allhankelepingu ühega tarnijatest, et edastada vastavalt kasutaja tellimusele teenuse kinnitused või toodete tellimuskinnituse (edaspidi ühiselt toode või teenus).
Toote või teenuse tellimiseks peab kasutaja esitama tellimuse Tellimiskeskuses, mida kasutaja soovib vastavalt käesolevale lepingule tellida. Tellimisprotsessi jooksul peab kasutaja nimekirjas esitatud valikute ja parameetrite hulgast valima antud tootele või teenusele sobivad valikud. Sõltuvalt teenusest või teenuse pakkumise asukohast võivad kehtida teatud piirangud teenustele.

Kasutajal on võimalik enne tellimuse kinnitamist näha ja üle vaadata Keskkonnabüroo Grün-E pakutud tellimus ning (teenuse, toote ja tarne) maksumus. Mis tahes tellimuse leping ei eksisteeri enne kui Keskkonnabüroo Grün-E teadvustab, et kasutaja on tellimuse kinnitamisega nõustunud Keskkonnabüroo Grün-E pakkumisega.
Kasutaja on ainuisikuliselt vastutav selle eest, et kasutaja esitatud tellimuse spetsifikatsioonid ja muu informatsioon tellimuses oleks enne tellimuse kinnitamist täpne ja täielik. Kasutajal ei ole lubatud pärast tellimuse kinnitamist spetsifikatsioone parandada või muuta. Kuna iga tellimus valmistatakse vastavalt kliendi spetsifikatsioonidele, ei ole teenust pärast kinnitamist võimalik tühistada. Toodete ostu ja müügilepinguga seonduv ning tagastamisõigused on toodud täiendavad lisas tuginevalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadusandlustele. Vaata veebipoe müügitingimisui siit-->>>
Keskkonnabüroo Grün-E võib mis tahes ajal päringu esitamise, tellimise või tootmisprotsessi jooksul tagasi lükata ja/või tühistada mis tahes tellimuse, kui see on põhjendatav tehniliste või muude (nt probleemid topogeodeetilise alusplaani  puudutava sedusandlike nõuete eiramise või legaalsusega) kaalutlustega. Sellistel juhtudel tagastab Keskkonnabüroo Grün-E kogu antud osa eest makstud tasu.

Kasutaja teadvustab ja nõustub, et teenusepakkuja võib sõlmida kasutaja poolt esitatud osade tellimuste täitmiseks allhankelepingud ühega tarnijatest või delegeerib tellimused mõnel muul viisil. Seega teadvustab ja nõustub kasutaja, et Keskkonnabüroo Grün-E võib jagada kasutaja esitatud spetsifikatsioone tarnijaga, et tellimust töödelda ja valmistada. Kasutajal ei ole ühtegi kohustust tarnijale otse maksta.

Teie konto, parool ja turvalisus

Teenuse kasutamiseks võib teenusepakkuja küsida kasutajalt mõningat informatsiooni (ettevõtte nimi, kontaktinformatsioon jne). Kasutaja kinnitab, et kogu teenuspakkujale esitatud informatsioon on kasutaja parimate teadmiste kohaselt kehtiv, täielik ja täpne.
Teenusepakkuja jätab endale õiguse peatada või lõpetada mis tahes kasutaja õiguse teenust kasutada, kui kasutaja esitatud informatsioon ei ole kehtiv, täielik ja/või täpne.
Kui kasutaja poolt teenusepakkujale esitatud informatsioon peaks muutuma, on kasutajal kohustus teenuspakkujat sellest koheselt teavitada.
Kasutajal ei ole lubatud vältida või üritada vältida teenusepakkuja kasutatavaid kasutaja autentimissüsteeme.

Kasutaja on vastutav mis tahes kahjustuste, kadude või maksumuste eest, mis võivad kasutaja teenuse kasutamise tulemusena teenusepakkujale või mis tahes kolmandale osapoolele tekkida. Kasutaja on vastutav ka mis tahes kahjustuste, kadude või maksumuste eest, mis võivad teenusepakkujale või mis tahes kolmandale osapoolele tekkida, kui teenuse kasutamiseks kasutatakse kasutaja parooli, konto nime või konto informatsiooni. Niisiis on kasutaja vastutav paroolide ja mis tahes teenust või kasutaja isiklikku kontot puudutava informatsiooni konfidentsiaalsuse tagamise eest.
Kasutaja peab koheselt teavitama teenusepakkujat (tellimiskeskus@grune.ee) kasutaja parooli või konto volitamata kasutamisest, kui ta sellest teada saab. Kasutaja teadvustab, et kõik sõnumid teenuse kasutamisel edastatakse krüpteerimata kujul.

Maksmine

Kasutaja maksab teenusepakkujale kõigi kinnitatud tellimuste, rakendatavate teenustasude ja kehtiva käibemaksu eest kohaldatava maksumääraga (ilma piiranguteta) eurodes. Kõik maksed on tasutavad ettemaksuna – kasutaja ei saa teenust kasutada enne kui kõik tasumisele kuuluvad maksed on teenusepakkujani jõudnud. Teenuse kasutamist puudutavad maksed saab teostada pangaülekande, pangalingi või krediitkaardiga. Makseteenust vahendab Makseksus AS

Täiendavalt võidakse aktsepteerida ka teisi makseviise vastavalt teenusepakkuja äranägemisele.

Krediitkaardi andmed ei ole teenusepakkujale nähtavad ega ligipääsetavad. Krediitkaardiga maksmisel suunatakse kasutaja krediitkaardimakse operaatori turvalisse keskkonda. Krediitkaardimakseid saab katkestada ainult vastava taotlusega krediitkaardi välja andnud pangale. Sellisel juhul peab nimetatud taotlus sisaldama makse katkestamise põhjust.

Kohale toimetamine

Keskkonnabüroo Grün-E esitatud pakkumised sisaldavad teenuse osutamise,  kohale toimetamise või valmimise hinnangulist kuupäeva, mis arvutatakse vastavalt sisestatud andmetele. Veebipõhise tellimissüsteemi poolt koostatud teenuse osutamise  tingimused annavad aimu plaanitud teenuse osutamise  kuupäevast, kuid see ei ole teenusepakkujale siduv. Hinnanguline teenuse osutamise  kuupäev põhineb töötingimustel, mis on lepingu sõlmimise hetkel rakendatavad ja tellimuse valmistamiseks vajalike dokumentide kohale toimetamise täpsel ajal. Kui eelmainitud töötingimuste muutusest või õigeaegselt tellitud tellimuse valmistamiseks vajalike materjalide kohale toimetamise viivitusest tulenevalt esineb viivitus osa teenuse osutamise, mis ei sõltu Keskkonnabüroo Grün-E’st, pikendatakse teenuse pakkumise kuupäeva vastavalt vajadusele ja teenusepakkuja ei võta sellise viivituse eest vastutust.

Intellektuaalomand

Teenusepakkuja annab kasutajale piiratud tühistatava mitteeksklusiivse litsentsi veebilehe kasutamiseks isiklikel või ärisisestel eesmärkidel. Keskkonnabüroo Grün-E säilitab kõik omandiõigused ja intellektuaalomandi õigused teenusele ja selle sisule. Kasutajal ei ole lubatud järgnevad tegevused ega selliste tegevuste võimaldamine kolmandale osapoolele:

(a) veebilehe https://grune.ee ning Keskkonnabüroo Grün-E hinnakujunduse ja sobitamise algoritmide pöördkodeerimine, pöördtransleerimine või dekompileerimine;

(b) mis tahes manuaalsete või automaatsete tarkvaraprogrammide või muude protsesside kasutamine andmete kraapimiseks või alla laadimiseks mis tahes teenuses sisalduvatelt veebilehekülgedelt;

(c) teenuse kasutamine sarnase või konkureeriva veebilehe, rakenduse või teenuse valmistamise eesmärgil;

(d) teenuse kasutamine mis tahes ebaseaduslikul eesmärgil.

Täeiendavalt loe sektsioonist "Portaali kasutajatingimused"

Kasutaja sisend

Teenusepakkuja ei taotle omandiõigust kasutaja spetsifikatsioonidele või mis tahes sisule, andmetele või materjalidele, mille kasutaja laadib üles või teeb muul viisil kättesaadavaks Keskkonnabüroo Grün-E platvormil. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt teenusesse üles laaditud sisu eest.

Vastutuse piiramine

Kui pakutavad teenused põhinevad kasutaja spetsifikatsioonidel, ei garanteeri või kindlusta teenusepakkuja, et: (a) pakutavad teenused vastavad teie vajadustele; (b) pakutavad teenused sobivad mis tahes konkreetseks eesmärgiks või on turustatavad; ja/või (c) pakutavad teenused on defektivabad. Teenust võivad mõjutada viivitused, tühistamised ja muud häired. Teenusepakkuja ei anna teenustele garantiid või kindlustust, sealhulgas mittepiiravalt teenuse kvaliteedile, tõhususele, mainele ja muudele omadustele kui teenuse pakkumises pole kirjeldatud teisiti. Kasutaja teadvustab ja nõustub, et teenusepakkuja ei võta vastustust kolmandate osapoolte tegevuste eest, sealhulgas mis tahes jooniste või alusplaanide eest, mille on valmistanud kolmas osapool, ning kasutaja nõustub, et ei ürita Keskkonnabüroo Grün-E’t sellisel juhul vastutusele võtta.

Teenus ja selle lõpetamine

Teenusepakkuja ei anna garantiid teenuse ja tarnija süsteemide jõudluse suhtes. Käesolevat lepingut võib lõpetada, kas põhjendatult või mitte, mis tahes hetkel, teavitades kirjalikult teenusepakkujat (tellimiskeskus@grune.ee). Teenusepakkuja võib lähemalt uurida mis tahes toiminguid, mis võivad rikkuda käesolevat lepingut, ja oma kaalutlustel lõpetada käesoleva lepingu mis tahes hetkel.

Lepingu muutmine

Teenusepakkuja võib igal hetkel ilma eelneva teatamiseta muuta kõiki lepingus ja veebilehel esitatud tingimusi, sealhulgas hindu. Kõik sellised muutused jõustuvad koheselt pärast teenusepakkuja poolt veebilehel avalikustamist. Tugevalt soovituslik on veebilehe ja lepingu regulaarne kontrollimine, et olla teadlik kõigist sellistest muutustest. Teenuse kasutamise jätkamisega pärast lepingus või veebilehel esitatud tingimuste avalikustamist nõustub kasutaja automaatselt avalikustatud muutustega tingimustes ja hindades.

 

Lõppsätted

Käesolevat lepingut reguleerivad Eesti Vabariigi seadused. Kasutaja nõustub, et lepingu eestikeelne vesioon reguleerib kasutaja ja teenusepakkuja vahelist suhet. Kõik  lepingu tõlked teistesse keeltesse on antud mugavuse tagamiseks. Juhul kui esineb vastuolusid lepingu eestikeelse versiooni ja mis tahes tõlgitud versiooni vahel, on ülimuslikuks lepingu eestikeelne versioon. Osapooled ei vastuta lepingus sätestatud kohustuste täieliku või osalise rikkumise eest, kui selle põhjuseks on vääramatust jõust tulenevad olud. Osapooled tõlgendavad vääramatust jõust tulenevaid olusid selliste oludena, mida osapoolel ei olnud võimalik lepingu sõlmimise hetkel ette näha ja mitte mingil viisil ära hoida või eemaldada. Selliste olude hulka kuuluvad: loodusõnnetused, streigid, tulekahjud, sõjad, riigiasutuste seaduslikud või ebaseaduslikud otsused jne.

Vaata täiendavalt veebipoe müügitingimusi siit--->>

Portaali privaatsuspoliitika

Portaali privaatsuspoliitika

Keskkonnabüroo Grün-E Tellimiskeskus (edaspidi Tellimiskeskus) omanik on

Grune.ee veebilehe privaatsuspoliitika

Grune.ee veebilehe on Eesti suurim keskkonnateenuste portaal, mida haldab Keskkonnabüroo Grün-E osaühing, registrikood 14982076, asukohaga Kreegipuu pst. 5,74117, Maardu.

Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada, mis tüüpi andmeid grune.ee veebilehe portaalis kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse. grune.ee veebilehe portaal koosneb kahest osast: logimata kasutaja ja logitud kasutaja.

1.Milliseid  andmeid kasutaja kohta kogutakse?

grune.ee veebilehe kogub portaali registreeritud kasutajate kohta järgnevaid  andmeid:

 • Portaali registreerimisel Kasutaja poolt sisestatult: kasutajanimi, e-posti aadress, parool;
 • Keskkonnaportaali grune.ee/tellimiskeskus veebilehe toodet või teenust sisestades: kasutaja poolt pakutava toote või teenuse sisu, lisaandmed toote või teenuse kohta (kuupäev, kellaaeg, kasutajanimi, IP aadress)

1.1 Portaali kasutajaks registreerumisel on andmete avaldamine grune.ee veebilehe’le vabatahtlik, kuid vältimatult vajalik, et kasutaja saaks aktiivselt portaali kasutada. Juhul, kui portaali kasutaja otsustab registreerumisel isikuandmeid Tellimiskeskusele mitte jagada, ei ole võimalik luua grune.ee veebilehe kasutajakontot ning portaali saab kasutada vaid lugeja rollis. Tooteid ja teenuseid saab osta ka kasutajakontot omamata, kuid ilma kasutajakontota ei ole tagatud teenuse või toote jõudmine kasutajani.

2.Tellimiskeskus töötleb portaali kasutajate isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

Portaali kasutaja poolt Keskkonnaportaali registreerumisel antud nõusoleku alusel. Ilma kasutaja nõusolekuta ei jagata kogutud isikuandmeid.

 1. Kellega  andmeid jagatakse ?

Kasutaja andmeid väljastatakse õiguskaitseorganitele digitaalselt allkirjastatud vastavasisulise päringu alusel.

 1. Kuidas andmeid säilitatakse?

grune.ee veebilehe säilitab kasutaja isikuandmeid, kuni kasutaja on esitanud soovi grune.ee veebilehe kasutajakonto kustutamiseks.

 1. Kuidas  andmeid kaitstakse?

grune.ee veebilehe poolt töödeldud isikuandmetele on ligipääs rangelt piiratud ning andmed asuvad turvalises serveris. Andmetele pääseb ligi ning ligipääse haldab Keskkonabüroo Grün-E osaühing  juhatuse poolt volitatud isik. Kõik tavakasutajast rohkemate õigustega ligipääsud kinnitatakse Keskkonnabüroo Grün-E osaühingu juhatuse poolt. Volitatud isikutega on sõlmitud konfidentsiaalsusleping.

 1. Kuidas registreeritud kasutaja saab oma andmeid muuta?

Igal kasutajal on kasutajakonto, mille parooli saab ta vajadusel muuta. Juhul, kui märkate, et Teie poolt sisestatud andmetes on viga, võtke meiega ühendust e-posti aadressil tellimiskeskus@grune.ee

Registreeritud kasutajal on õigus taganeda nõusolekust, mille andis portaali registreerimisel. Selleks tuleb kirjutada aadressil tellimiskeskus@grune.ee ning märkida selgelt oma nõusolekust taganemine. Nõusolekust taganemisel kustutatakse Teie grune.ee veebilehe kasutajakonto.

Päringutele seoses andmete muutmise või nõusolekust taganemisega  vastatakse  30 päeva jooksul.

 1. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Grune.ee veebilehe portaali kasutama asudes või kasutajaks registreerimisel olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, tehes privaatsuspoliitika kättesaadavaks meie kodulehel.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil tellimiskeskus@grune.ee

Teil on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

Privaatsuspoliitika on uuendatud ja kinnitatud 03.11.2020.a.

 

 

Veebiküpsised

Veebiküpsiste kasutamine

Info veebiküspsiste kohta. (edaspidi „küpsised“)

 

See küpsiste eeskiri selgitab, mis on küpsised ja kuidas me neid kasutame. Peaksite seda poliitikat lugema, et mõista, mis on küpsised, kuidas me neid kasutame, milliseid küpsiseid me kasutame, st teave, mida me kogume küpsiste abil ja kuidas seda teavet kasutatakse ning kuidas kontrollida küpsiste eelistusi. Lisateavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kasutame, säilitame ja turvame, leiate meie privaatsuseeskirjadest.

 

Mis on küpsised?

Küpsised on väikesed tekstifailid, mida kasutatakse väikeste teabeosade salvestamiseks. Küpsised salvestatakse teie seadmesse, kui veebisait on teie brauserisse laaditud. Need küpsised aitavad meil muuta veebisaidi nõuetekohaseks toimimiseks, muuta veebisaidi turvalisemaks, pakkuda paremat kasutuskogemust ja mõista, kuidas veebisait toimib, ning analüüsida, mis töötab ja kus vajab parandamist.

Kuidas me küpsiseid kasutame?

Kuna enamik veebiteenuseid kasutab meie veebisait mitmete eesmärkide jaoks esimese ja kolmanda osapoole küpsiseid. Esimese osapoole küpsised on enamasti vajalikud veebisaidi õigeks toimimiseks ja need ei kogu teie isikut tuvastavaid andmeid.

 

Meie veebisaitidel kasutatavaid kolmanda osapoole küpsiseid kasutatakse peamiselt selleks, et mõista, kuidas veebisait toimib, kuidas te meie veebisaidiga suhtlete, meie teenuste turvalisuse tagamiseks, teile asjakohaste reklaamide pakkumiseks ja kokkuvõttes teile parema ja täiustatud kasutuskogemust ja aitab kiirendada teie tulevast suhtlemist meie veebisaidiga.

 

Mis tüüpi küpsiseid me kasutame?

Meie veebisaidil kasutatavad küpsised on rühmitatud järgmistesse kategooriatesse.

Allpool on toodud üksikasjad meie veebisaidil kasutatud küpsiste kohta.

CookieDescription
Necessary
PHPSESSIDSee küpsis on vajalik PHP skripti tööks. See küpsis aitab Teid hoida sisselogituna. See küpsis kustutatakse peale välja logimist või veebilehitseja akna sulgemist.
viewed_cookie_policyAntud küpsis on vajalik, et saaksime kontrollida meie poolt kasutatavate küpsiste tegevusi. Tegevus on vajalik, et meie veebileht vastaks EL poolt seatud GDPR nõuetele. Küpsis ei salvesta mitte mingit kasutajainfot.
cookielawinfo-checkbox-necessaryAntud küpsis on vajalik, et saaksime jaotada küpsised vajalikeks ja mittevajalikeks. Kõpsis ei salvesta mingit informatsiooni kasutaja kohta.
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryAntud küpsis on vajalik, et saaksime jaotada küpsised vajalikeks ja mittevajalikeks. Kõpsis ei salvesta mingit informatsiooni kasutaja kohta.
Non Necessary
test_cookieTegemist on testküpsisega. Antud küpsis ei salvesta mitte mingit informatsiooni vaid on kasutusel puhtalt testimise eesmärgil, et tagada meie veebliehe vastavus EL poolsetele GDPR nõuetele.
Functional
mailchimp_landing_siteSee küpsis on vajalik, et saaksime kasutada e-kirju ja pidada kliendilehte programmis "Mailchimp"
Uncategorized
googtransTegemist on Google Translate tõlketeenust kasutava küpsisega. Küpsis ei salvesta mitte mingit infot kasutaja kohta, vaid on vajalik meie portaali eesti keelseks muutmisel.
woocommerce_recently_viewedAntud küpsis on vajalik, et saaksime Teile kuvada Tellimiskeskuses hiljuti vaadatud tooteid.

Kuidas saan kontrollida küpsiste eelistusi?

Oma küpsiste eelistusi saate hallata, klõpsates nupul "Seaded" ja lubades või keelates hüpikaknas kategooriad vastavalt teie eelistustele.

 

 

 

 

Kui otsustate oma sirvimisseansi kaudu hiljem oma eelistusi muuta, võite klõpsata oma ekraanil vahekaardil „Privaatsuse ja küpsiste eeskirjad”. See kuvab uuesti nõusolekuteate, mis võimaldab teil oma eelistusi muuta või nõusoleku täielikult tühistada.

 

Lisaks pakuvad erinevad brauserid erinevaid meetodeid veebisaitide küpsiste blokeerimiseks ja kustutamiseks. Küpsiste blokeerimiseks / kustutamiseks saate oma brauseri seadeid muuta. Lisateavet küpsiste haldamise ja kustutamise kohta leiate aadressilt wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

KKK

Korduma kippuvad küsimused.

Kus asub ostuga seotud pretensioonide esitamiseks mõeldud avalduse vom?

Vormi leiad vajutades SIIA

Learn more
Korduma kippuvad küsimused.
نيك امريكى teentubeonline.com سكس اكبر طيز سكس بعبوص arab4porn.com زبي واقف سكس مصرى بنات pornblogplus.com بنت المتناكة نيك عنتيل المحله oldyoungtube.org سكس نهله سلامه افلام عنتيل المحلة الجديد awktec.com مواقع سكس برازر سكس ابطال الكرة kobiiys.com سكسخليجى نيك فى الكس مصرى hot-hard-porn.com ناكنى فى كسى سكس زوجتى hurryplay.net افلانيك افلام نيك اوربي bakireporn.net كلاب تنيك بنات نيك محارم اخ واخته arab2love.com واحد ينيك اركبني arabysexy.mobi سكس بنات مع نيك مصري فلاحي trend-arabic.com فيديوهات جنس سكس اخت مراتى ar.apacams.com نيك بيضاء افلام اسرائيلية لا تصلح للمشاهدة العائلية اطلاقا مترجمة يوتيوب radarporn.com افلام سكس محارم طويله سكس خليجية ar.bananocams.com صور متحركة لحس كس