LOODUSKAITSELISTE VÄÄRTUSTE UURING

LOODUSKAITSELISTE VÄÄRTUSTE UURING

Tuginedes Tallinna Keskkonnaameti märgukirjale (24.05.2019 nr 6.-9/736 - 1) Tallinna Volikogu määruse nr 34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ , on alates 01.07.2019 vajalik viia läbi kõikidel Tallinnas asuvatel planeeringualadel (mis ei ole koduõu, muruväljak, viljapuuaed) looduskaitseliste väärtuste uuring.

NB! Inventeerijatel tuleb töid alustades hinnata, kas vastav inventuur tuleb eeloleval vegetatsiooniperioodil läbi viia, sest vastasel juhul võib see tähendada töö tellijale kuni ühe aasta pikkust viivitust projekti menetlemisel.

OÜ Grün-E teostab looduskaitseliste väärtuste uuringuid

Uringu tulemus kajastab inventeeritaval alal looduskaitselisi väärtusi (kaitstavad ja ohustatud liigid ning kooslused) ja nende elupaiku. Inventeerimise tulemusena tuvastatakse kaitstavate ja ohustatud taimeliikide ning taimekoosluste olemasolu inventeerimisalal.

Uuringu tulemused kaitsealuste ja ohustatud taimeliikide ning koosluste osas- kantakse joonisele ning käsitletakse seletuskirjas.

Joonisele märgitakse kaitsealuste ja ohustatud koosluste paiknemine inventeeritaval alal, kaitsealuste ja ohustatud taimede kasvukohad ning looduslikku tasakaalu ohustavate võõrtaimeliikide kasvukohad.

 

Looduskaitselise väärtuse määratlemisel läbitakse järgmised etapid:

 

  1. Looduskaitselise väärtuse põhitüübi ja maastikuliste võtmetunnustega seotuse määramine.
  2. Looduskaitselise väärtuse kujunemist mõjutanud tähtsamate ökoloogiliste protsesside tuvastamine (looduslikud häiringud, inimtekkelised muutused jmt). 
  3. Maastikuliste ja bioloogiliste võtmetunnuste ning tunnusliikide esinemise kontrollimine.
  4. Maastikuliste võtmetunnuste esinemisel nende ökoloogiliste põhiväärtuste olemasolu kontrollimine.
  5. Maa ala arenguloo tuvastamine, milleks analüüsitakse tunnusliikide esinemist ja võrreldakse metsa / puittaimestiku struktuuri (rindelisus, häilulisus, järelkasv, alusmets jmt.) samas kasvukohas loodusliku metsa kujuteldava struktuuriga.
  6. Leitud looduskaitselise väärtuse tunnusliikide nõuete (võtmetunnused) kõrvutamine uuritavas paigas leiduvate tingimustega.
  7. Ankeetlehe täitmine ning piiride täpsustamine. Looduskaitselise väärtuse piirid ei pruugi kokku langeda eraldiste piiridega, nii võib üks elupaik olla väiksem kui eraldis või hõlmata hoopis mitmeid eraldisi.
  8. Välitööde mahu määramine ja kavandamine
  9. Viiakse läbi välitööde analüüs, kaardistamiskava
  10. Seire looduses, välitööd
  11. Analüüsitakse kaitstavate looduskaitseliste väärtuste säilitamist, ümber istutamist või kompenseerimist keskkonnale.
  12. Koostatakse koondaruanne koos kokkuvõtte ja uuringutulemustega.

 

Vormistatud tabelites kirjeldatakse inventeeritaval alal levivaid kooslusi taimestiku klassi või kasvukohatüübi täpsusega ja neis domineerivaid taimi. Kaitsealuste ja ohustatud koosluste puhul määratletakse kasvukohatüübid, nende esinduslikkus ja analüüsitakse koosluse säilitamise võimalikkust. Kaitsealuste ja ohustatud taimeliikide puhul käsitletakse nende seisundit alal, nõudmisi kasvukohale ja kasvukoha säilitamise võimalikkust.

Taimeliikidena käsitletakse sõnajalgtaimi, katte- ja paljasseemnetaimi, samblikke ja sammaltaimi.

Looma- ega seeneliike antud uuringuga otseselt ei käsitleta. Kaitsealuste looma- ja seeneliikide kahtluse korral vormistatakse vastavasisuline akt ning tehakse ettepanek täiendavate uuringute läbi viimiseks.

Uuring ei sisalda ümberistutuskava!

Ümberistutuskava koostatakse igale taimeliigile eraldi- tuginedes taime spetsiifilistele omadustele, kasvutingimustele ja eripäradele.

Ümberistustuskavade koostamine al. 235 eur

Kaitsekavade koostamine al. 90 eur

 

 

Looduskaitseliste väärtuste uuringute hinnakiri

Uuringuala suurus m²
1-1000 0.8 eur /m²
1000-3000 0.6 eur /m²
3000-6000 0.4 eur /m²
6000-10000 0.28 eur /m²
10000-15000 0.23 eur /m²
15000-30000 0.19 eur /m²
30000-60000 0.16 eur /m²
60000-100000 0.14 eur /m²

Püsiklientidele koostame pakkumise, mis on kuni 40% soodsam tavahinnakirjast
 

 

Hindadele lisandub käibemaks.

 

Antud hinnad on ligikaudsed. Täpse hinnapakkumise koostamiseks on vaja saata geoalus PDF, JPG või DWG vormingus

e-postile grune@grune.ee

avaleht